Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek kinaitelefonjavitas.hu

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A javítási szolgáltatás működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.kinaitelefonjavitas.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra, ill. az átvételi ponton történő hibabejelentésre terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: http://www.kinaitelefonjavitas.hu/aszf/

 

 Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Gyura László EV.

A szolgáltató székhelye: 2700 Cegléd, Csokonai utca 3.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szerviz@kinaitelefonjavitas.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36708506141

Nyilvántartási szám: 51493529

Adószáma: 68265450-2-33

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Cégbíróság

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88039/2015

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Pirin Kft., 1193 Budapest, Könyvkötő utca 49, info@pirin.hu

 

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2015. július hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a honlap tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

SZERZŐI JOGOK – TÁJÉKOZTATÁS – KÖTBÉR

A kinaitelefonjavitas.hu teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A jogtulajdonos a szerző Gyura László EV. A honlap tartalmáról, és a honlapról letölthető információs anyagokról tilos bármilyen olyan másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző ill. a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre.

Amennyiben a kinaitelefonjavitas.hu weboldalon szereplő bármilyen saját (szöveg, képi, videó, ábra, infografika vagy egyéb) tartalmát más személy vagy cég honlapján vagy bármely más online vagy offline felületén vagy eszközén, bizonyíthatóan azonos vagy nagy mértékben hasonló formában megjelenik, a weboldal üzemeltetője (Gyura László EV. másolt oldalanként 50.000 Ft / nap összegű kötbért számláz a jogtalan felhasználónak.

A kötbért a felfedezést napjától számítva addig a napig kerül felszámításra, amely napon a kérdéses tartalmakat a jogtalan felhasználó véglegesen eltünteti saját felületéről. Szöveg esetén másolt oldalnak minősül, ha az átvétel az adott teljes oldal tartalom 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett tartalmat. Kép, videó, ábra, infografika átvétele és felhasználása esetén bármely átvett tartalom teljes oldalnak számít.

Az átvétellel és a felhasználással a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A fent említett tartalmak átvételének és felhasználásának bizonyítására közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat. A közokirat költségét a kötbérrel együtt a jogtalan felhasználó köteles megtéríteni.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A kinaitelefonjavitas.hu honlapon keresztül okostelefonok, tabletek és más elektronikus eszközök hibajelenségének bevizsgálása, és hibajavítás rendelhető meg, a hibajavítás során felhasznált alkatrészekkel egyetemben.

A megjelenített szolgáltatások online vagy az átvételi pontokon személyesen rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített munkadíjak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát (27%), azonban nem tartalmazzák a felhasznált alkatrészek és a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, esetenként fotóját. A szolgáltatásokról és alkatrészekről megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a honlapon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

Rendelés menete

Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti az előkalkulációt ill. a hibabejelentés rögzítését.

Az előkalkulációt az előkalkulációs űrlap használatával számíthatja ki. A honlap által megjelenített árak tájékoztató jellegűek, az űrlap kitöltése egyik fél számára sem jelent kötelezettséget.

A hibabejelentő űrlap kitöltése során Felhasználó megadhatja a javítani kívánt készülék típusát, a hiba okát, a hiba részletes leírását, nevét, e-mail címét, számlázási és postázási címét.

A hibabejelentés leadása után az adatok az ActiveCampaign program adatbázisában kerülnek tárolásra, a hibabejelentés kezelése és nyomonkövetése a továbbiakban a ActiveCampaign rendszerében zajlik.

A hibabejelentés után a kinaitelefonszerviz.hu honlap munkatársa 48 órán belül felveszi a kapcsolatot Felhasználóval. Amennyiben a kinaitelefonjavitas.hu munkatársa a készüléket javíthatónak ítéli meg, Felhasználó kérheti készüléke bevizsgálását.

A készüléket bevizsgálásra a kinaitelefonjavitas.hu honlapon mindenkor megjelenített átvételi pont(ok)on adható le, vagy postázható.

Személyes leadás esetén a Felhasználó a bevizsgálni ill. javítani javítani kért készüléket hibajegy felvétele mellett adja át Szolgáltatónak.

Szolgáltató a leadott készülékről a szerviz.kinaitelefonjavitas.hu címen működő elektronikus hibajegy kezelő rendszerben rögzíti a hibajegyet. A hibajegy tartalmát a rendszer automatikusan elküldi a Felhasználó által megadott e-mail címre.

A hibajegy minden esetben tartalmazza a Felhasználó nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint a leadott készülék típusát és egyedi azonosítóját (amennyiben kiolvasható), a készüléken látható külsérelmi nyomokat, a leadott kiegészítőket, valamint a hiba részletes leírását.

Felhasználó a készülék leadásával egy időben köteles a kinaitelefonjavitas.hu honlapon mindenkor megjelenített bevizsgálási díjat megfizetni, készpénzben vagy bankkártyával.

Amennyiben Szolgáltató a bevizsgálásra ill. javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy a készüléket átveszi és a hibajegy egy példányát Megrendelőnek visszaadja. Felek között a javítási szerződés a hibajegy aláírásával, és a készülék átadásával jön létre. A hibajegy aláírásával a Felhasználó nyilatkozik, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte, a javítás munkadíjára vonatkozó árajánlatot elfogadta.

Postázás vagy futárszolgálattal történő beküldés esetén a készülék beérkezésekor az elektronikus hibajegyen Szolgáltató rögzíti Felhasználó nevét és elérhetőségét, a készülék azonosítására szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék általa észlelt hibáját. Az elektronikus hibajegyről Szolgáltató rendszere automatikus e-mailt küld a felhasználónak. Felek között a javítási szerződés a készülék postázásával ill. futárnak való átadásával és az elektronikus hibajegy rögzítésével jön létre. A készülék postázásával ill. futárnak való átadásával Felhasználó nyilatkozik, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte, a javítás munkadíjára vonatkozó árajánlatot elfogadta.

Amennyiben a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hiba javítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint ahogy az előzetesen várható volt, úgy Szolgáltató magasabb javítási díjra tarthat igényt. A javítás különösen akkor tekinthető bonyolultabbnak vagy költségesebbnek, ha a valódi hiba jelentősebb a jelzett hibánál, vagy ha a jelzett hibával összefüggő más hibák is feltárásra kerülnek. Szolgáltató a magasabb javítási díj iránti igényét a bevizsgálást követő 5 (öt) napon belül köteles Felhasználónak bejelenteni. Amennyiben Felhasználónak a magasabb javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja.

A készülék javítását Szolgáltató a magasabb javítási díjban való megállapodást megelőzően csak saját kockázatára folytathatja. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

A bevizsgálás után a kinaitelefonjavitas.hu munkatársa e-mailben részletes árajánlatot küld Felhasználónak. Az árajánlat a hibajegykezelő rendszerben is rögzítésre kerül.

Az árajánlat tartalmazza:

 • a szükséges alkatrészek költségét,
 • az alkatrészek beszerzésének várható idejét,
 • a javítás munkadíját,
 • és a javítás várható idejét.

Felhasználó a javítást az árajánlatot tartalmazó e-mailre küldött válasz e-mailben és/vagy a hibabejelentő rendszerben tett bejegyzéssel rendelheti meg.

Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 1 munkanapon belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Fizetési módok:

Előre utalás: A bevizsgálás és javítási szolgáltatás ellenértékét Felhasználó Gyura László EV. Pátria Takarék banknál vezetett 65100338-11414854 számú bankszámlájára történő utalással egyenlíti ki. Az átutalás költsége Felhasználót terheli.

Készpénzes fizetés: A bevizsgálás és javítási szolgáltatás ellenértékét Felhasználó a javított készülék átvételekor, az átvétel helyén készpénzben vagy bankkártyával, egyenlíti ki.

A GLS futárszolgálattal kiküldött javított készülékek esetében a javítás és az szállítás ellenértéke utánvéttel vagy bankkártyával egyenlítendő ki.

Felhasználó a bevizsgálási és a javítási díjat legkésőbb a készülék részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a készüléket visszatartani. Szolgáltatót a Ptk. 397. § (2) alapján a szerződéssel kapcsolatos követelései biztosítására kézizálogjog illeti meg Megrendelőnek azon vagyontárgyain, amelyek a javítási szerződés következtében kerültek birtokába.

Szállítási költség:

A szállítási költség személyes átvétel esetén 0 Ft.
Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a kiszállítás költsége 1.990 Ft.

Felhasználó kérheti, hogy Szolgáltató a bevizsgálásra ill. javításra leadandó készülékért futárt küldjön. Ebben az esetben az oda-vissza szállítás (Pick up & return) költsége 3.490 Ft.

A hibabejelentése feldolgozása és teljesítése:

A hibabejelentése feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a hibabejelentés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a hibajavítást.

Általános teljesítési határidő, a javítási árajánlat visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 90 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott alkatrész nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett javítási összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt hibabejelentések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Jogszavatossági nyilatkozat

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott készülék tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn; kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készülék Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná. Felhasználó szavatolja, hogy a készülék felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogot, a készüléken található szoftverek jogtisztaságáért felelősséget vállal.

Felhasználó a készülék bevizsgálásra ill. javításra való leadásával lemond a gyártói garancia érvényesítési jogáról. Szolgáltató a gyártói garancia elvesztésével kapcsolatos károkért felelősséget nem vállal.

A javítás megtagadása

Szolgáltató más személy által szakszerűtlenül szerelt készülék esetén jogosult a javítást megtagadni és a szerződéstől elállni:.

A szavatossági és kárfelelősség kizárása

Szolgáltatót az általa végzett javításért a Ptk. szerinti szavatosság terheli. A szavatossági jog érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Ptk. 395. (4) bekezdése, valamint a 305. § – 311/A. § szakaszai tartalmazzák. Szolgáltató kizárja szavatossági vagy kárfelelősségét az alábbi esetekben:

 • Szakszerűtlenül összeszerelt vagy hiányos készülék javítása esetén.
 • A készülék átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében.
 • A készüléken tárolt adatok tekintetében; Szolgáltató az adatvesztésért sem szoftveres, sem hardveres beavatkozás esetén sem vállal felelősséget
 • Szoftveres javítás után, Felhasználó által futtatott szoftverfrissítés által okozott hibák esetén.
 • Szofveres javítás hibáját Felhasználó a személyes átvétel során, a helyszínen köteles jelezni. Amennyiben a szoftveres javítás hibája az átvételkor nem kerül jelzésre, Szolgáltató a javítást külön díj ellenében végzi el.
 • Felhasználó által hozott alkatrészek, valamint ezek okozta hibák tekintetében. Szolgáltató a Fogyasztó által leadott alkatrészekre, továbbá a Fogyasztó által leadott alkatrészek által okozott további hardveres ill. szoftveres hibára vonatkozó mindennemű szavatossági és kárfelelősséget kizár. Szolgáltató a leadott alkatrész beépítése után felmerülő minden hibát a Fogyasztó által leadott alkatrész által okozott hibának tekint.
 • Utángyártott, illetve gyenge minőségű alkatrészek, valamint az ezek okozta hibák tekintetében.
 • A típus és szériahibák tekintetében.
 • A szoftverek rendeltetésszerű működését Szolgáltató nem tudja garantálni, így a szoftverhibák vonatkozásában mind szavatossági, mind kárfelelősségét kizárja. Megjegyzés: A szoftverek kapcsán felmerülő hibák általában a gyártó/fejlesztő előtt érvényesíthetők.
 • Futárcég vagy Magyar Posta Zrt. által történő szállítás esetén a szállítás során keletkezett károkért. Megrendelő a csomag futárnak történő átadásával elfogadja és tudomásul veszi jelen ÁSZF-et.

Bevizsgált vagy javított készülék kiadása

Felhasználó az átvételéről való értesítést követően legkésőbb 30 napon belül köteles a készüléket Szolgáltatótól átvenni.

Amennyiben Felhasználó a készüléket az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át, Szolgáltató a készüléket megsemmisíti vagy alkatrészként felhasználhatja más javítási szolgáltatásokhoz. Az értesítést követő 30 napon túl Felhasználó tulajdonosi és használati jogát nem érvényesítheti a készülékkel kapcsolatban.

Személyes átvétel esetén Szolgáltató a készüléket csak a munkalap bemutatása, a bevizsgálási ill. javítási díj megfizetése és átvételi igazolás kiállítása mellett adja ki Felhasználónak.

Felhasználó személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles. Szolgáltató a Megrendelő példányát képező munkalappal való visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Postán vagy GLS futárral történő kiszállítás esetén a Szolgáltató a készüléket az elektronikus hibajegyen rögzített postázási címre utánvétes csomagként küldi vissza. Szolgáltató a hibásan megadott postázási cím, a futárszolgálat ill. a Magyar Posta Zrt. szállítása közben bekövetkezett káreseményekért valamint a nem jogosult személy általi átvételből eredő károkért nem vállal felelősséget.

 

Elállás joga

Felhasználó jogosult a javítási szerződéstől való elállásra mindaddig, amíg készülékét bevizsgálásra vagy javításra személyesen át nem adta, vagy postára nem adta.

Felhasználó jogosult a javítási szerződés felmondására a bevizsgálás után. Ezt a szándékát Szolgáltatótól kapott részletes árajánlat el nem fogadásával fejezheti ki.
Felhasználó köteles a bevizsgálási díjat Szolgáltatónak megfizetni, amennyiben a javítási szerződést a bevizsgálás után mondja fel.

Amennyiben Felhasználó a javítási szerződést az árajánlat elfogadása, ill. a javításhoz szükséges alkatrészek Szolgáltató által történ beszerzése utána mondja fel, köteles Szolgáltató felmerült költségeit megtéríteni.

Jótállás, szavatosság

Szolgáltató az általa végzett javításra és a javítás során beépített alkatrészekre 180 nap jótállást vállal.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Felhasználót.

Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kijavítás gyártó külföldi szakszervízében történik, ezt a határidőt harminc napra módosítsa. Szolgáltató köteles Felhasználót a gyártó külföldi szakszervízében történő javításról e-mailben haladéktalanul értesíteni.

Online vitarendezési fórum

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez.

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Számlázási információk

A bevizsgálásról ill. hibajavításról 27% ÁFA tartalmú számlát állítunk ki.

Számláinkat minden esetben pdf formátumban, e-mailben küldjük meg, a szamlazz.hu hiteles számlázási rendszerből.
A számla bélyegző és aláírás nélkül érvényes. A számla nyomtatható, nyomtatott formájában elszámolható.

Felhasználó kifejezett kérésére nyomtatott számlát készítünk. Felhasználó a nyomtatott számla iránti igényét személyes leadás esetén szóban, postázás esetén e-mailben köteles jelezni.

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Panaszkezelés rendje

Vállalkozásunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a szerviz@kinaitelefonjavitas.hu e-mail címen, vagy Szolgáltató székhelyére küldött levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

Az írásbeli panaszt cégünk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Fogyasztóként panasszal a lakóhely szerint területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok listája az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A szerződés ideje

A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen Ászf-ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://kinaitelefonjavitas.hu/adatvedelem

 

Budapest, 2015. július 1.

Utolsó módosítás dátuma: 2020. május 15.

FEL